Projektové  vizualizácie nízkoenergetických rodinných domov Vám slúžia na inšpiráciu, ľubovoľne Vám ich upravíme podľa Vašich predstáv a želaní. Taktiež sa môžete inšpirovať vizualizáciami z akéhokoľvek iného zdroja. 

Pre každého zákazníka vypracovávame bezplatne  INDIVIDUÁLNY PROJEKT presne na mieru a dispozíciu stavebného pozemku.                                                               

Naši  projektanti Vám podľa Vašich želaní pripravia a vypracujú kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie podľa § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. z. (k § 58 zákona).

Súčasťou  projektovej dokumentácie je

a) Sprievodná správa

s doplňujúcimi údajmi o stavbe s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby,  o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny.

b) Súhrnná technická správa

1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické  riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

2. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,

3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,

4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,

5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy, alebo nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,

6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi a organizáciami podľa osobitných predpisov, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,

7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok


Bezplatná projektová dokumentácia

c) Celková situácia stavby (zastavovací plán)

v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením:

1. hranice pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,

2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,

3. návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia

d) Vytyčovacie výkresy

alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,

e) Stavebné výkresy stavby

z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcii a časti stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,

f) Statické posúdenie stavby

ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie, a ostatné náležitosti podľa citovaného zákona.


Napíšte nám Zavolajte nám